Privacy

Privacyverklaring Hora Est Coaching

Via de webwinkel van Hora Est Coaching worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Hora Est Coaching acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerken. Dat doen ik via deze privacyverklaring;
  • ik mijn verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • ik u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • ik passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • ik uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Hora Est Coaching is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-03-2020.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van mijn webwinkel verkrijg ik bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • IP-adres

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van mijn webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaar ik via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Ik bewaar deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat ik u kan contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Ik zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met mij sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van mijn webwinkel kan ik persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met mijn portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij mij een bestelling plaatst, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kan ik uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Ik kan u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van mijn nieuwe producten en diensten:
⦁ per e-mail
⦁ via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Ik bied via mijn webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u mij toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Ik bied een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden willen informeren over mijn producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Bij gebruik van mijn webwinkel worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:
door u zelf opgegeven informative bij invullen (product)review
U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent.

Advertenties
Mijn webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden
Ik kan uw gegevens doorgeven aan mijn partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op mijn webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door mij zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u mijn webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin ik u uitleg waarom ik cookies gebruik. Uw verder gebruik van onze webwinkel vat ik op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat mijn website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen heb ik afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch heb ik geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Ik gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn webwinkel gebruiken. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met mijn data. Verder hebben ik Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laat ik de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaar ik gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn webwinkel zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt mij ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die ik met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door mij wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kan ik u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u mij verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Hora Est Coaching
Van Tydencampstraat 17
7721 XG, Dalfsen
info@hora-est-coaching.nl
06 45 73 44 93

Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier of een e-mail sturen naar info@hora-est-coaching.nl.